Arcario

News

Press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane. (Only available in Swedish)

ARCANE CRYPTO AVSER FÖRVÄRVA KAUPANG KRYPTO AS

Vertical Ventures offentliggjorde den 8 augusti 2020 att bolaget har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med majoritetsägarna i Arcane Crypto AS ("Arcane") gällande förvärv av samtliga aktier i Arcane genom ett så kallat omvänt förvärv ("Arcane-transaktionen"). Arcane-transaktionen är villkorad av (i) en godkänd ömsesidig due diligence-granskning, och (ii) godkännande av bolagsstämma i såväl Vertical Ventures som i ägarna till Arcane. Vidare ska, i god tid inför bolagsstämman i Vertical Ventures, en bolagsbeskrivning som godkänts av Nasdaq offentliggöras.

Arcane har idag informerat Vertical Ventures om att Arcane ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Bulltech AS ("Säljaren") avseende förvärv av samtliga aktier i Kaupang Krypto AS ("Kaupang") ("Kaupang-transaktionen"). Kaupang är ett norskt aktiebolag som genomför köp och försäljning av kryptovalutor och är registrerat hos norska Finanstilsynet. Kaupang-transaktionen är villkorad av att (i) Arcane-Transaktionen är genomförd, (ii) att nödvändiga tillstånd från myndigheter är erhållna, (iii) godkännande av bolagsstämman i Säljaren och av styrelsen för Vertical Ventures, och (iv) en due diligence-granskning av Kaupang. Vederlaget för Kaupang-transaktionen ska i huvudsak utgöras av aktier i Vertical Ventures och motsvarar en utspädning om cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier i Vertical Ventures efter att Arcane-transaktionen genomförts.

För mer information om transaktionen och Arcane besök arcane.no

Stockholm 2020-10-13

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: [email protected]
Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 10:10 CEST.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)
Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

2021-01-11
Regulatorisk

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har Vertical Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i det norska bolaget Arcane Crypto AS, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Arcane-transaktionen").

2020-12-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org. nr. 556668-3933 ("Vertical Ventures" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 11 januari 2021 kl. 10.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

2020-12-09
Regulatorisk

Vertical Ventures har som ett led av det omvända förvärvet av Arcane Crypto AS avyttrat bolagets resterande innehav av aktier i Transiro Int. AB. Försäljningen har skett utanför marknaden till en kurs om 0,045 kr. Försäljningen av de 20 000 000 aktierna inbringade 900 000 kr.

1
2
...
22
>>

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail