Arcario

News

Press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane. (Only available in Swedish)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VERTICAL VENTURES

Idag, den 11 januari 2021, höll Vertical Ventures extra bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter i enlighet med framlagda beslutsförslag, vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, investor.verticalventures.se.

  • Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning.
  • Stämman godkände förvärvet av samtliga aktier i Arcane Crypto AS.
  • Stämman beslutade om riktad emission av aktier.
  • Stämman beslutade om nyval av Jonatan Raknes, Viggo Leisner, Kristian Kirkegaard och Anna Svahn till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt nyval av Jonatan Raknes till styrelseordförande. Den nya styrelsen ersätter Fredrik Crafoord, Jonas Litborn och Tommy Carlstedt som har ställt sina platser i styrelsen till förfogande.
  • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stockholm 2021-01-11

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: [email protected]
Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)
Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se http://www.mangold.se.

2021-01-11
Regulatorisk

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har Vertical Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i det norska bolaget Arcane Crypto AS, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Arcane-transaktionen").

2020-12-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org. nr. 556668-3933 ("Vertical Ventures" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 11 januari 2021 kl. 10.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

2020-12-09
Regulatorisk

Vertical Ventures har som ett led av det omvända förvärvet av Arcane Crypto AS avyttrat bolagets resterande innehav av aktier i Transiro Int. AB. Försäljningen har skett utanför marknaden till en kurs om 0,045 kr. Försäljningen av de 20 000 000 aktierna inbringade 900 000 kr.

1
2
...
22
>>

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail