Arcario

News

Press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane. (Only available in Swedish)

VERTICAL VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRVET AV ARCANE CRYPTO AS

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har Vertical Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i det norska bolaget Arcane Crypto AS, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Arcane-transaktionen").

Arcane-transaktionen var bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma, vilket godkännande erhållits idag. Även övriga villkor för Arcane-transaktionen är uppfyllda och Arcane-transaktionen har därför idag fullbordats.

Bolaget har, med anledning av Arcane-transaktionen, upprättat en bolagsbeskrivning som publicerats den 21 december 2020 ("Bolagsbeskrivningen"). Bolagsbeskrivningen innehåller en beskrivning av Arcane-transaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Arcane-transaktionen uppgår till SEK 326 651 900 kr och har erlagts genom nyemission av 7 258 931 122 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om SEK 0,045 per aktie ("Vederlagsaktierna"). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktats till aktieägarna i Arcane Crypto AS, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma som godkänt Arcane-transaktionen.

Den nya styrelse som valdes vid dagens extra bolagsstämma kommer att tillträda när emissionen som beslutades vid dagens extra bolagsstämma har registrerats hos Bolagsverket. Torbjørn Bull Jenssen kommer att tillträda som VD för Bolaget så snart som praktiskt möjligt därefter.

Stockholm 2021-01-11

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)

Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AS
E-post: [email protected]

Hemsida: investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 17:40 CET

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, e-post: [email protected], web: www.mangold.se

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Kort information om Arcane Crypto AS Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Ett viktigt fokusområde är att utnyttja en digital valuta för att underlätta bättre och mer effektiva gränsöverskridande betalningar. Arcane har ambitionen att bli en ledande aktör inom digital valutahandel genom tillväxt i befintlig verksamhet i takt med att marknaden mognar samt parallellt med nya investeringar i avancerade projekt, förvärv och samarbeten. För mer information, hänvisas till www.arcane.no http://www.arcane.no

Filer för nedladdning
2021-01-11
Regulatorisk

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har Vertical Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i det norska bolaget Arcane Crypto AS, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Arcane-transaktionen").

2020-12-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org. nr. 556668-3933 ("Vertical Ventures" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 11 januari 2021 kl. 10.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

2020-12-09
Regulatorisk

Vertical Ventures har som ett led av det omvända förvärvet av Arcane Crypto AS avyttrat bolagets resterande innehav av aktier i Transiro Int. AB. Försäljningen har skett utanför marknaden till en kurs om 0,045 kr. Försäljningen av de 20 000 000 aktierna inbringade 900 000 kr.

1
2
...
16
>>

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail