Arcario

News

Press releases published by Vertical Ventures prior to the Reversed Acquisition of Arcane. (Only available in Swedish)

VERTICAL VENTURES RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020

KVARTAL 3, 2020

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 KSEK (1 117 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -1 135 KSEK (-14 264 KSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -1 135 KSEK under kvartalet (-16 355 KSEK)
 • Huvudaktieägarna, Crafoord Capital Partners AB och Dividend Sweden AB lämnar ett villkorat aktieägartillskott om 1 500 000 kr. Tillskottet kommer att återbetalas i samband med att förvärvet av Arcane Crypto AS genomförs.

KVARTAL 1-3, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick för kvartal 1-3 till 7 KSEK (3 519 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för första halvåret till -1 038 KSEK (-2 926 KSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för första halvåret till -2 173 KSEK (-17 190 KSEK)
 • Stämman beslöt att anta ny lydelse i bolagsordningen - en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§4).
 • Stämman beslöt om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Vertical Ventures avbryter processen om förvärv av Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd.
 • Vertical Ventures ingår avtal om förvärv av Arcane Crypto AS i augusti månad. Målsättning om slutförande under fjärde kvartalet 2020.
 • Den extra bolagstämman som utlysts till den 28 september, för att godkänna förvärvet av Arcane Crypto AS ställdes in. Det kommer att kallas till en ny extrabolagsstämma inom kort.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga händelser efter rapportens utgång.

Hela rapporten för årets första nio månader finns tillgänglig på Bolagets hemsida:

https://investor.verticalventures.se/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 08:45 CET.

Stockholm 2020-10-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: [email protected]
Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se http://www.mangold.se.

2021-01-11
Regulatorisk

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har Vertical Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i det norska bolaget Arcane Crypto AS, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Arcane-transaktionen").

2020-12-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org. nr. 556668-3933 ("Vertical Ventures" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 11 januari 2021 kl. 10.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

2020-12-09
Regulatorisk

Vertical Ventures har som ett led av det omvända förvärvet av Arcane Crypto AS avyttrat bolagets resterande innehav av aktier i Transiro Int. AB. Försäljningen har skett utanför marknaden till en kurs om 0,045 kr. Försäljningen av de 20 000 000 aktierna inbringade 900 000 kr.

1
2
...
16
>>

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail