Arcario

Articles of association

The Articles of association are available in Swedish below. A pdf version in both Swedish and English languages are available at the bottom of this section.

Antagen vid extra bolagsstämma den 2 mars 2023.

§ 1               Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Arcario AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2               Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3               Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, investera i och idka företagsutveckling inom kryptovaluta och blockchain-teknologi samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4               Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 23 300 000 kronor och högst 93 200 000 kronor.

§ 5               Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 400 000 000 och högst 25 600 000 000.

§ 6               Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

§ 7               Revisor

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8               Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9               Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Utseende av protokollförare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10           Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§ 11           Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.

Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12           Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 


PDF (Swedish) - Bolagsordningen som PDF

PDF (English) - The Articles of association in PDF format

Subscribe

Press releases and reports to your E-mail